هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


  مهندس محمدرضا امیرشقاقی
  مهندس مجتبی امیری
  مهندس بابک رستمی
  مهندس دانیال علی مدد
  مهندس الناز عباسیان
  مهندس نسیم عسکری
  مهندس سعید عظمتی
  مهندس ایوب علی نیا
  مهندس مانا قابوسی
  مهندس محمدحسن کزازی
  مهندس کوثر محمود نژاد
  مهندس مجید منصورپور